TREALITZEM UNA INTERVENCIÓ
HOLÍSTICA, ECOLÒGICA I MULTISENSORIAL

INTERVENCIÓ ECOLÒGICA

Basada en el contacte amb la família i tots els professionals externs que intervenen en el desenvolupament global de la persona.

ATENCIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA

Visió multidisciplinària des de la perspectiva de les diferents disciplines integrades al centre.

GRUPS REDUÏTS

Si és convenient, s’organitzen grups de treball enfocats a potenciar les habilitats de comunicació per infants amb dificultats o mancances en les habilitats socials (TEA, TDA-H, trastorns de Conducta, etc.)

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Atenció sempre individualitzada i específica per a cada persona i cas concret.

ENFOC MULTIMODAL

A partir d’una visió holística i completa de la persona que permet analitzar amb profunditat la causa dels trastorns o dificultats.

METODOLOGIA MULTISENSORIAL

S’utilitza material que implica la intervenció dels diferents sentits: suports audiovisuals, auditius, tàctils i tot tipus de suports pedagògics.

PROFESSIONALITAT

Un equip amb una àmplia formació i experiència en les diferents disciplines d’actuació: logopèdia, psicologia i psicopedagogia.

ESPECIALITZACIÓ

S’apliquen les metodologies i processos més adients segons cada segment d’edat: infantil, adolescents, adults.

ANÀLISI GLOBAL

Es treballa tenint en compte els factors biològics, psicològics, emocionals, socials i familiars que interfereixen en cada cas.