TRACTEM LES ALTERACIONS
RELACIONADES AMB Lā€™APRENENTATGE

Objectius

Tractament de les dificultats i alteracions que es deriven dels Trastorns de l’Aprenentatge i del TDA-H.

 • Atenció primerenca
 • Detecció
 • Diagnòstic
 • Tractament
 • Assessorament

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

 • Trastorns de la lectura i l’escriptura (dislèxia, disgrafia i disortografia).
 • Trastorn del càlcul matemàtic (discalcúlia).
 • Trastorns de l’aprenentatge no verbal (TANV).
 • Alteracions visuoperceptives (dificultats d’organització perceptiva, espacial i visuomotora).
 • TDA-H (alteracions de les funcions executives tals com: l’organització, planificació, atenció, memòria de treball, velocitat de processament, etc.).
 • TEA (àrea social i comunicativa, àrea cognitiva i motora, Hàbits d’autonomia i Conducta).
 • Tècniques d’estudi. (Estratègies facilitadores per a l’aprenentatge dels coneixements acadèmics).